کسب و کار

هفت گام لازم در راه اندازی کسب و کار اینترنتی – حسین عزت خواه pdf

هفت گام لازم در راه اندازی کسب و کار اینترنتی – حسین عزت خواه pdf

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎ ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ راﺿﯽ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮط ﻻزم ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ اﻣﺮوز اﺳﺖ.اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮاد و اﺑﺰاری ﻧﯿﺰ دارﯾﺪ. ﻣﻦ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺣﻀﻮری و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻢ ﻗﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از اول ﻫﺮ ﻗﺪم را ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺮدارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا دوﺑﺎره ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ. اﺳﺘﺮاﺗﮋی و Wireframe اولین ﻗﺪم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر اول ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﯿﺰﯾﻨﺴﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﮑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻢ راه ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﮐﺴﺐ در آﻣﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را دارﻧﺪ ، اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و راهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و ﭘﺮ دردﺳﺮ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﯾﮏ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ آﻧﻼﯾﻦ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

هفت گام لازم در راه اندازی کسب و کار اینترنتی - حسین عزت خواه pdf

اﻣﺮوزه ﻣﺮدم در ﺑﯿﺶ از 67 ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ، ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺠﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﮐﺴﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻏﻮل آﺳﺎی اوﺑﺮ UBER اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اوﺑﺮ را ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ و در ﺧﻮاﺳﺖ راﻧﻨﺪه اوﺑﺮ ﮐﻨﺪ ، دﻗﯿﻘﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﺣﺪوداً در ﺑﯿﻦ 3 اﻟﯽ 5 دﻗﯿﻘﻪ ، ﯾﮏ راﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﯿﮏ و ﺗﻤﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮﺳﺎم آور ! ﺧﯿﺮ ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اوﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ، دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺼﻒ ﮐﺮاﯾﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اوﺑﺮ ﺷﺪم.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
6 سال قبل

سلام
واقعا وب فوق العاده ای دارید، تحت تاثیر قرار گرفتم