کسب و کار

هیچ وقت برای راه اندازی یک استارت آپ دیر نیست pdf

هیچ وقت برای راه اندازی یک استارت آپ دیر نیست pdf

هیچ وقت برای راه اندازی یک استارت آپ دیر نیست

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮك اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ذﻫﻨﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ذﻫﻨﯿـﺖ را در ﺑـﯿﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬار ﺟـﺎ اﻧﺪاﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐــﻪ اﻓــﺮاد ﻣﺴــﻦ ﺑــﻪ اﻧــﺪازهی اﻓــﺮاد ﺟــﻮان اﯾــﺪهﭘــﺮداز ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ. در ﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳــﻨﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨــﺎن مستقر در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ، 35 ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻓـﺮاد ﻣﺴـﻦ ﺗـﺮ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎرﻫـﺎی ﺑﯿﺸـﺘﺮی راه اﻧـﺪازی ﮐﺮده اﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ آن ﻫﺎ ﭼﺸـﻢ ﮔﯿﺮﺗـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﻃـﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ای ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻨﯿـﺎد ﮐـﺎﻓﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ 652 ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ:

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﺑﻨﯿـﺎن ﮔـﺬاران آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ در زﻣـﺎن راه اﻧـﺪازی ﺷـﺮﮐﺖ ﺷـﺎن39 ﺳـﺎل ﺑـﻮده اﺳـﺖ. در اﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﻌﺪاد ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻻی 50 ﺳﺎل دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪﯾﺮان زﯾﺮ 25 ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣـﻮزه ی ﻓﻨـﺎوری، آن دﺳـﺘﻪ از ﻣـﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐـﻪ در رﺷـﺘﻪی MBA تحصیل ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ در ﻃـﯽ 13 ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺧـﻮد را راه اﻧـﺪازی ﮐﻨﻨـﺪ. اﯾـﻦ رﻗـﻢ ﺑـﺮای اﻓـﺮاد داری ﻣـﺪرك ﭘـﯽ اچ دی 21 ﺳــﺎل، ﺑــﺮای دارﻧــﺪﮔﺎن ﻣــﺪرك ﻓــﻮق ﻟﯿﺴــﺎﻧﺲ 14.7 ﺳــﺎل و ﺑــﺮای اﻓــﺮاد داری ﻣــﺪرك ﻟﯿﺴــﺎﻧﺲ

16.7 ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻧﻤـﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ در ﻋﺮﺻـﻪ ی ﮐـﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻦ و ﺳـﺎل داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺑﻄـﯽ ﺑـﻪ اﯾـﺪه ﭘـﺮدازی اﻓـﺮاد ﻫـﻢ ﻧـﺪارد. ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ﺑﻨﺠـﺎﻣﯿﻦ ﻓـﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ در ﺳـﻦ 76 ﺳــﺎﻟﮕﯽ ﻋﯿﻨــﮏ دو ﮐــﺎﻧﻮﻧﯽ را اﺧﺘــﺮاع ﮐــﺮد. وﯾﺘﻨــﯽ ﺟﺎﻧﺴــﻮن” در ﻣﺠﻠــﻪی اﺧﺘﺮاﻋــﺎت Harvard Business Review ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﭘﺮداﺧﺘــﻪ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﻬــﺎرت ﮐــﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑــﺎ اﻓــﺰاﯾﺶ ﺳــﻦ ﺑــﺎﻻﺗﺮ ﻣــﯽ رود. ﮐــﺎرﻟﻮس اﺳــﻠﯿﻢ” ﯾــﮏ ﻣﯿﻠﯿــﺎردر ﻣﻌــﺮوف اﺳــﺖ و از ﺛﺮوﺗﻤﻨــﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓــﺮاد ﺟﻬــﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷـﻮد. او اﮐﻨـﻮن 76 ﺳـﺎل ﺳـﻦ دارد و ﻋﻨـﻮان ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﯾـﮏ اﻗﺘﺼـﺎد در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﻓﺮاد در دﻫﻪ ی 60 زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها