همسران

چرا طلاق – سید عامر هاشمی pdf

چرا طلاق

چرا طلاق – سید عامر هاشمی

چرا طلاق

ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ اﻳﺮاﻧﻴﻬﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮﻧﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻤﻞٍ دﻣﺎغ را ﺑﻴﺎد ﺑﻴﺎورﻧـﺪ، ﺧﻮاﻫﻨـﺪ دﻳـﺪ ﻛـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺮم از ﺧﻮدِ درﺧﺖ اﺳﺖ …و اﮔﺮ ﻧﻴﻢ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﺎﻓﻜﻨﻨﺪ، ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ها در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن، ﻳﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺪ، و ﻳﺎ درﺑﻨﺪ ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ؛ و ﺧﻄﺮ آﻧﺎن که درﺑﻨﺪ ﻛﺴﺐ درآﻣﺪﻧﺪ، ﺑﺴﻲ ﺑﻴﺶ از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن هاﺋﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺪ زﻳﺮا می ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف، وﺳﻴﻠﻪ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻬﺎ، ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ (ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﻦ و ﺗﻮ و ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ و ﺻـﺪاي آﻣﺮﻳﻜـﺎ)، و ﺑـﺴﻴﺎري به سبب ﺟﻬـﻞ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ، دارند انواده ها را متلاشی می کنند.

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﮕﺬارﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ دارﻳﻢ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﻗﻴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺴﺎ اﻳﻦ ﻗﻴﺎس، به جا ﻧﺒﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﺴﺎنی که ﺻـﻔﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﺣﺴﺎدت ﻳﺎ ﻧﻔﺮت، ﻋﻘﻠﺸﺎن را زاﻳﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻼً زﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﻮدﺳﻮزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗـﺎ اﻧﺘﻘـﺎم ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮدﻛﺸﻲ، ﺧﻮدﺳﻮزي اﺳﺖ، و ﺑﻪ ﻋﻤﺪ آن ﻧﻮع ﺧﻮد ﻛﺸﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻃﺮف ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ در واﻗﻊ، ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﻲ ﻛﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻧـﻮع ﺑـﺪﺗﺮي از ﺧﻮدﻛﺸﻲ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ، ﺣﺘﻤﺎً ﻫﻤﺎن را ﺑﺮ ﻣﻲ گزینند.

ادامه مطلب در فایل زیر:

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Alizadeh
5 سال قبل

مزخرف ترین پی دی افی ک خوندم ک اکثر محتواش برگرفته از ذهن منحرف نویسندش بود و نگاهش مزخرفش پی دی اف چرا طلاق عامری بود
حیف وقتم