کسب و کار

چطور تجارت جدیدتان را در یک سال اول حفظ کنید pdf

چطور تجارت جدیدتان را در یک سال اول حفظ کنید

اﮔـﺮ ﮐـﺎر ﺟﺪﯾـﺪی را ﺷــﺮوع ﮐــﺮده اﯾــﺪ، اﺣﺘﻤــﺎﻻً داﺳـﺘﺎن ﻫـﺎی ﺗﺮﺳـﻨﺎﮐﯽ درﺑــﺎره ﺷﮑﺴــﺖ ﺗﺠـﺎرت ﻫـﺎ ﺑــﻪ ﮔﻮﺷﺘﺎن ﺧﻮرده اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻨـﺪ ﺗـﺎ از اﯾـﻦ داﺳـﺘﺎنﻫـﺎ ﮔـﻮش ﮐﻨﯿـﺪ آنوﻗـﺖ ﺑـﺎور ﺧﻮاﻫﯿـﺪ ﮐـﺮد ﮐﻪ 90 درصد بیزنسﻫـﺎی ﺗـﺎزه ﮐـﺎر ﻣﺤﮑـﻮم ﺑـﻪ ﺷﮑﺴـﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. اﻣﺎ واﻗﻌﯿـﺖ روﺷـﻦﺗـﺮ از اﯾـﻦ ﺣـﺮفﻫﺎﺳـﺖ: ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر اداره ﮐــﺎر آﻣﺮﯾﮑــﺎ، 75 درصد از ﺑﯿــﺰﻧﺲﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺳــﺎل اول دوام آورده، 69 درصد از آﻧﻬـﺎ ﺗــﺎ دو سال اول و 50 درصد از آن‌ها تا سال اول دوام می‌اورند.

چطور تجارت جدیدتان را در یک سال اول حفظ کنید

ﺑﺎاﯾﻨﮑﻪ اﯾـﻦ اﺣﺘﻤـﺎل 50-50 دوام ﯾﮏ ﺑﯿـﺰﻧﺲ در 5 ﺳـﺎل اول ﺷـﺎﯾﺪ ﭼﻨـﺪان ﻋـﺎﻟﯽ ﺑــﻪ ﻧﻈـﺮ ﻧﺮﺳـﺪ وﻟـﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻨﺸـﯿﻨﯿﺪ و اﺟـﺎزه دﻫﯿـﺪ اﺣﺘﻤــﺎﻻت ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ را ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ دﯾﮑﺘـﻪ ﮐﻨـﺪ. در زﯾـﺮ ﺑـﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﮑﺘﺎن ﻣﯽکند ﺗﺠﺎرت ﻧﻮﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﯾـﺎ وام ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺴـﺘﯿﺪ، وﺳﻮﺳـﻪ اﻧﮕﯿـﺰ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﮐـﺎری را ﺑـﻪ ﮐﻞ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. وﻟﯽ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ اﻗـﺪاﻣﯽ ﻓـﻮق‌اﻟﻌـﺎده ﺑـﺮای روی ﮐﺎﻏـﺬ آوردن اﯾـﺪهﻫﺎﯾﺘﺎن اﺳــﺖ: اﯾﻨﮑـﻪ ﺳـﻌﯽ در ﺣـﻞ ﭼــﻪ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ دارﯾـﺪ؟ زﻧـﺪﮔﯽ ﭼـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿـﺪ ﺑﻬﺘـﺮ ﮐﻨﯿـﺪ؟ ﭼــﺎرﭼﻮب زﻣــﺎﻧﯽ واﻗﻌﺒﯿﻨﺎﻧــﻪ ﺑــﺮای راه اﻧﺪازی، ﻓـﺮوش و ﺳـﻮددﻫﯽ ﺑﯿـﺰﻧﺲﺗﺎن ﭼﯿﺴـﺖ؟ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﻪ ﯾﮏ برنامه 100 صفحه‌ای نیاز ندارید ولی برنامه‌تان باید آنقدر تفصیلی باشد که بازار هدف و طرح بیزنستان را به شما معرفی کند.

ﺑﺮ روی ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ

ﻫﺪف ﺷـﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾـﮏ ﻣﺤﺼـﻮل ﯾـﺎ ﺗﺠﺎرت ﻓـﻮق‌اﻟﻌـﺎده ﻧﯿﺴـﺖ. کمک کردن ﺑـﻪ ﻣﺸـﺘﺮیﻫﺎﺳـﺖ. ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن‌ها ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ و ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ را ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻈـﺮات آﻧﻬـﺎ ﺟﻠـﻮ ﺑﺒﺮﯾـﺪ. وﻗﺘـﯽ ﭼﯿـﺰی را ﻣﯽﺳـﺎزﯾﺪ که مردم واقعا می‌خواهند و به آن نیاز دارند، فروشتان عالی خواهد بود.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها