کسب و کار

چطور فروشنده ای فوق العاده باشیم pdf

چطور فروشنده ای فوق العاده باشیم

ﻓﺮوش ﯾﮏ ﻫﻨﺮ اﺳـﺖ. اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑــﯿﻦ اﻏﻮاﮔﺮی و ﺟﺬﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧـﻮب ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ، ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎ سس ﺷــﮑﻼﺗﯽ را ﺑــﻪ زﻧﯽ ﮐــﻪ دﺳــﺘﮑﺶ‌ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ دﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫﯿـﺪ ﺑﺪاﻧﯿـﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿـﺪ اﻋﺘﻤﺎد را در ﻣﺸﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﮐـﺮده، ﺣﻀﻮری ﻗﺎطع داﺷﺘﻪ و ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

چطور فروشنده ای فوق العاده باشیم
چطور فروشنده ای فوق العاده باشیم

قابل اعتماد بودن: (چطور فروشنده ای فوق العاده باشیم)

  • ﻣﺸﺘﺮی را ﻣﻘﺪم ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﺪ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫـﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑـﻪ او ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ. اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺴﯽ را ﻣﺘﻘﺎﻋـﺪ ﮐﻨﯿـﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿـﺎز دارد ﮐـﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻓﺮوﺷﯿﺪ، ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ اﯾﻦ دارد ﮐـﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﮑﺮﻧﮕﯽ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی و ﻣﯿﻞﺗﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﺎﻃﻊ، ﻣﺤﮑﻢ و ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮد.
  • ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮیﺗﺎن واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰ ﻧﯿﺎز دارد و ﭼﺮا ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد. ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان وسیله‌ای ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﮐﺸـﻒ ﻣﯿـﻞ ﻣﺸـﺘﺮیﺗﺎن و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮآوردن آن ﻣﯿﻞ و ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه‌ای ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮیﺗﺎن ﺻﺤﺒﺖ را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد و ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزش، از او ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﻧﯿﺎز دارد، از او ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ؟

ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ رود ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮاری اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﯽ رود.

برای دانلود رایگان کتاب الکترونیکی چطور فروشنده ای فوق العاده باشیم بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها