قانون جذب

چگونه خواسته هایمان را جذب کنیم – رضا فریدون نژاد pdf

چگونه خواسته هایمان را جذب کنیم

چگونه خواسته هایمان را جذب کنیم – رضا فریدون نژاد

چگونه خواسته هایمان را جذب کنیم

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اي ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ آﻧﭽﻪ را ﺑﺪان ﻧﯿﺎز داري، ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧﺪاري ﺳﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮ؟ ﯾﺎ ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ، ﮐﺴﯽ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻓﮑﺮش ﺑﻮده اي؟ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﻣﻮرد اﻓﺮادي ﺷﻨﯿﺪه اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر درﮔﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﮔﻠﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ داﺋﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﺮاي اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از آدﻣﻬﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻧﺮژي و ﺣﻮاس و ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺑﻪ آن ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؛ ﭼﻪ آن را ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ. ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﻮاج ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ دارد. در واﻗﻊ ﻣﺎ داﺋﻢ در ﺣﺎل ارﺗﻌﺎش ﻫﺴﺘﯿﻢ. اﮔﺮ ﺗﻮ ذوق زده، ﺧﺮﺳﻨﺪ، ﻗﺪر دان، ﺷﺎﮐﺮ ﯾﺎ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﺎﺷﯽ؛ اﻣﻮاج ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ دﻫﯽ و اﮔﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ، ﻏﻤﮕﯿﻦ، ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﺳﺮﺧﻮرده ﺑﺎﺷﯽ و اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ، ﺑﺪ ﺑﯿﺎري ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﮐﻨﯽ؛ اﻣﻮاج ﻣﻨﻔﯽ از ﺧﻮدت ﺑﯿﺮون ﻣﯽ دﻫﯽ. ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺧﻮد در ﺗﻤﺎس و از آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻮن آﻧﭽﻪ را از ﺧﻮدت ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؛ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ. ﻓﺮﻣﻮل ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﺟﺬب آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ:

  1. ﺧﻮاﺳﺘﻪ ات را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻦ
  2. ارﺗﻌﺎﺷﺎﺗﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮ
  3. آن را ﺑﭙﺬﯾﺮ

واﮐﻨﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب، درﺳﺖ ﻣﺜﻞ واﮐﻨﺶ ذﻫﻦ ﺗﻮﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب آﻧﭽﻪ را ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯽ؛ ﻣﯽ ﺷﻨﻮد. وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺪاي دروﻧﺖ ﮔﻮش ﻣﯽ دﻫﯽ ﮐﻪ اﻓﻌﺎل و ﻋﺒﺎرات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد؛ در واﻗﻊ ﺗﻮﺟﻪ و اﻧﺮژي ﺧﻮدت را ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ دﻫﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯽ. اﮔﺮ ﮐﻨﺠﮑﺎوي ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ اي از زﻧﺪﮔﯽ ات اﻣﻮاج ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺖ ﺑﻪ آن زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازي و ﺑﺒﯿﻨﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ.

ادامه مطلب در فایل زیر:

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهدی
5 سال قبل

تشکر