شغلی

چگونه یک مصاحبه شغلی موفق داشته باشیم pdf

چگونه یک مصاحبه شغلی موفق داشته باشیم

چگونه یک مصاحبه شغلی موفق داشته باشیم

دو ﻋﻨﺼﺮ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ: ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ.

ﻇــﺎﻫﺮ، ﻻﯾــﻪی ﺧــﺎرﺟﯽ ﺷﺨﺼــﯿﺖ ﺷــﻤﺎ را ﺗﻮﺻــﯿﻒ ﻣــﯽﮐﻨــﺪ؛ ﻣﺜــﻞ رﻓﺘــﺎر، وﺿــﻊ ﻇــﺎﻫﺮی، و ﻣﻬــﺎرتﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ. اﻣــﺎ ﺑــﺎﻃﻦ ﺑــﻪ ﻫﺴــﺘﻪی دروﻧــﯽ ﺷﺨﺼــﯿﺖ ﺷــﻤﺎ ﺑــﺮ ﻣــﯽﮔــﺮدد، ﻣــﻮاردی ﻣﺜــﻞ ﻫــﻮش، اﺣﺴــﺎس ﻫﻤﺪﻟﯽ، و ﺧﻼﻗﯿﺖ. ﺑﺮای آن‌که ﺣﻀـﻮر ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ آﻣﯿـﺰی در ﯾـﮏ ﺟﻠﺴـﻪی ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪی ﺷـﻐﻠﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﺑﺎﯾــﺪ ﻧﺸــﺎن دﻫﯿــﺪ ﻻﯾــﻪی ﺑﯿﺮوﻧــﯽ و دروﻧــﯽ ﺷﺨﺼــﯿﺘﺘﺎن ﺑــﺎ ﺷــﺮﮐﺘﯽ ﮐــﻪ دوﺳــﺖ دارﯾــﺪ در آن ﮐــﺎر ﮐﻨﯿــد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ.

ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻨﺼـﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ آن آﺳـﺎنﺗـﺮ اﺳـﺖ. از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﮑـﺎت اوﻟﯿـﻪای ﮐـﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان در اﯾـﻦ ﻣــﻮرد ﺑــﻪ آن‌ها اﺷــﺎره ﮐــﺮد اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻟﺒﺨﻨــﺪ ﺑﺰﻧﯿــﺪ، ﻣــﺆدب ﺑﺎﺷــﯿﺪ، و ﺑــﺎ ﻫــﺮ ﮐﺴــﯽ ﮐــﻪ در روز ﺟﻠﺴــﻪی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد دارﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑـﺎﻧﯽ رﻓﺘـﺎر ﮐﻨﯿـﺪ؛ از ﭘـﺎﯾﯿﻦ ردهﺗـﺮﯾﻦ ﻧﯿـﺮو ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ. اﯾﻨﻬﺎ وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی اﺳﺎﺳـﯽ و اوﻟﯿـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻣﯿـﺎن ﺑﮕﺬارﯾـﺪ اﻣـﺎ فیلتری ﺣﺮﻓﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺳﭙﺲ، ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﭘﺎی ﺧـﻮد را در ﺷـﺮﮐﺖ ﯾـﺎد ﺷـﺪه ﺑﮕﺬارﯾـﺪ، در ﻣـﻮرد آن ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﮐـﺎﻣﻠﯽ اﻧﺠـﺎم دﻫﯿـﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ مطالعه‌ی وبسایت‌شان ﺑﺴـﻨﺪه ﻧﮑﻨﯿـﺪ، ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ در ﻣﻮردﺷـﺎن ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ را از ﻧﻈــﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿــﺪ. در ﻣــﻮرد ﻫــﺮ ﻃــﺮح ﻣﻬﻤــﯽ ﮐــﻪ ﻇــﺮف ﯾــﮏ ﺳــﺎل اﺧﯿــﺮ اﻧﺠــﺎم داده‌اند ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﮐﻨﯿــﺪ. ﺑــﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽــﻪی ﺷــﺮﮐﺖ آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻــﻞ ﮐﻨﯿــﺪ. اﯾــﻦ ﮐــﺎر ﺑﺎﻋــﺚ ﻣــﯽﺷــﻮد وﻗﺘــﯽ در آن‌جا ﺣﻀــﻮر ﺑــﻪ ﻫــﻢ ﻣــﯽرﺳــﺎﻧﯿﺪ ﺟــﺎی ﭘﺎﯾﺘــﺎن ﺳــﻔﺖ ﺑﺎﺷــﺪ. اﮔــﺮ در ﻃــﻮل ﻣﺼــﺎﺣﺒﻪی ﺧــﻮد ﺑﺘﻮاﻧﯿــﺪ ﻧﺸــﺎن دﻫﯿــﺪ ﺑــﺎ زﯾــﺮ و ﺑــﻢ آن ﺳــﺎزﻣﺎن آﺷــﻨﺎ ﻫﺴــﺘﯿﺪ اﻣﺘﯿــﺎز ﻗﺎﺑــﻞ ﺗــﻮﺟﻬﯽ ﮐﺴــﺐ ﺧﻮاﻫﯿــﺪ ﮐــﺮد. ﻫــﺮ ﺷــﺮﮐﺘﯽ در ﺻــﻮرت ﻣﻮاﺟﻬــﻪ ﺑــﺎ دو ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻫﻢ ﺳﻄﺢ، ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ را اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﮐـﺎر ﮐـﺮدن در آن‌جا از ﺧـﻮد اﺷـﺘﯿﺎق ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها