کتاب اعتماد پایه پیروزی – روزابت کانتر pdf

خلاصه کتاب اعتماد پایه پیروزی – روزابت کانتر pdf

کتاب اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺎﯾﻪ ﭘﯿﺮوزی دﺳﺘﺎورد ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺴﺘﺮده اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ در ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ورزﺷﯽ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه درﭼﮑﯿﺪه ای ﺑﺎ ارزش ﮐﺘﺎب را در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ، ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد:

کتاب اعتماد پایه پیروزی

از ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮپ، ﺗﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎئل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ، ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎده در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ.

آﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﮐﺮده ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ را ﺣﺘﯽ در دوران ﺳﺨﺘﯽ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺸﺎﯾﯽ اﺳﺖ. اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار از اﻋﺘﻤﺎد، ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اراده ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزي، ﮐﺎر رﻫﺒﺮان اﺳﺖ. آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺳﺎزﻣﺎن، ﮔﺮوه و ﺧﻮد اﻓﺮاد را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ آن رخ دﻫﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی دوﺑﺎره، ﮔﺎه ﯾﮏ ﻫﺰاره ﺑﻪ درازا ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺪه ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﭘﺮﯾﺸﺎن ، اﻣﭙﺮاﻃﻮری رو ﺑﻪ اﻧﺰال و ﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻧﮕﺮان، ﺑﻪ ﺳﻘﻮط و ﺳﺮازﯾﺮی ﺧﻮد ﺷﺘﺎب ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ. اﻋﺘﻤﺎد ورزی ﺑﺮای ﺑﺮد، در ﻫﺮ ﺑﺎزی زﻧﺪﮔﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮد ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺧﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ.

ﺑﻮﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﺑﻨﺪر ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯽ ﺟﺎی اﻣﻨﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ در ﺑﻨﺪر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. و اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺪون اﯾﻤﺎن ﮐﺎﻓﯽ دل ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﺰﻧﺪ ﺣﺮﯾﻒ ﻣﻮج و ﻃﻮﻓﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

روزابت ﮐﺎﻧﺘﺮ ﭼﺮﺧﻪ ی ﭘﯿﺮوزی ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪان را ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ دﻫﺪ: ﺑٌﺮد در ﭘﯽ ﺧﻮد ﺑٌﺮد ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ، زﯾﺮ ﻣﺎﯾﻪ اﻋﺘﻤﺎد در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ اﺳﺖ. اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﺎ.

شما می توانید کتاب الکترونیکی اعتماد پایه پیروزی از روزابت کانتر را از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *