شادی

کتاب الکترونیک خندیدن و خوشبختی pdf

کتاب الکترونیک خندیدن و خوشبختی

کتاب الکترونیک خندیدن و خوشبختی

ﺧﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻫﺪﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدن ﻣﯽدﻫﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل، اﻓﺮاد زﯾﺎدی را ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺧﻨﺪﯾﺪن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ زدن ﺑﺎشند نم‌یبینیم. ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیمﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺧﻨﺪه ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺪی و ﺧﺸﮏ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮب ﺑﻮدن و ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻮدن اﺳﺖ.

ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ، ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ‌اند و هنوز در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪه‌اﻧﺪ، ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺷﺎره‌ای ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻧﺪ. ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮔﺎه یک خنده ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎدﺛﻪ‌ﻫﺎی روزﮔﺎر و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی آن ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﻨﺪه، ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮسﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ دارد.

آﻣﺎر و ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ، ﻗﺤﻄﯽ و … ﻗﺮار گرفته‌اﻧﺪ و ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮده‌اﻧﺪ، اﺑﺘﺪا ﺷﻮخ ﻃﺒﻊ ﺑﻮده‌اﻧﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه، ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺧﻮاهد شد.

زﻧﺪﮔﯽ، ﻣﻌﺠﺰه‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد در اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ، اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ همیشه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﻌﺎدت، ﺷﺎدی اﺳﺖ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﻋﺸﻖ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و دﻧﯿﺎ را ﭘﺮ از ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد، ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮاﺋﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﺷﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻼل اﻧﮕﯿﺰ.

ﭘﺲ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راهﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن ﺧﻮﺷﯽ ﺑﯿش‌تر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان، راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ در ﺟﻬﺎن.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها