عشق و دوست داشتن

تو را دوست می دارم – لئوناردو باف pdf

تو را دوست می دارم – لئوناردو باف

تو را دوست می دارم  – لئوناردو ﺑﺎف ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ دﯾﻨﻰ ﻣﻌﺮوف در ﺑﺮزﯾﻞ اﺳﺖ. ﻣﺘﻦ زﯾﺮ، ﻧﻮﺷﺘﻪ اوﺳﺖ: در ﻣﯿﺰﮔﺮدى ﮐه درﺑﺎره «دﯾﻦ و آزادى» ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و داﻻﯾﻰ ﻻﻣﺎ ﻫﻢ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺖ، ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوى، و اﻟﺒﺘه ﮐﻤﻰ ﺑﺪﺟﻨﺴﻰ، از او ﭘﺮﺳﯿﺪم: ﻋﺎﻟﻰ ﺟﻨﺎب، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﯾﻦ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ «داﻻﯾﻰ ﻻﻣﺎ ﮐﻤﻰ درﻧﮓ ﮐﺮد، ﻟﺒﺨﻨﺪى زد و ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ و آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ: «ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﯾﻦ، آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺳﺎزد. دﯾﻨﻰ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ آدم ﺑﻬﺘﺮى ﺑﺴﺎزد.» ﻣﻦ ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ اى ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدم، ﭘﺮﺳﯿﺪم: آﻧﭽﻪ ﻣﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﻬﺘﺮى ﻣﻰ ﺳﺎزد ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ داد: «ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دل رﺣﻢ ﺗﺮ، ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺗﺮ، ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺮ، ﺑﻰ ﻃﺮف ﺗﺮ، ﺑﺎﻣﺤﺒﺖ ﺗﺮ، اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ ﺗﺮ، ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺮ و اﺧﻼﻗﻰ ﺗﺮ ﺳﺎزد. دﯾﻨﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﮑﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﯾﻦ اﺳﺖ»

ﭘﯿﺎﻣﻰ ﮐﻪ در ﺣﺮف ﻫﺎى او ﻗﺮار دارد ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ: اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﻪ دﯾﻨﻰ اﻋﺘﻘﺎد دارى و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﻼً ﺑﻪ هیچ دﯾﻨﻰ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارى، ﺑﺮاى ﻣﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد. آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى ﻣﻦ اﻫﻤﯿﺖ دارد، رﻓﺘﺎر ﺗﻮ در ﺧﺎﻧﻪ، در ﺧﺎﻧﻮاده، در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر، در ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﮐﻞّ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش، ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﺎزﺗﺎب اﻋﻤﺎل و اﻓﮑﺎر ﻣﺎﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ. در رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺧﻮﺑﻰ ﮐﻨﻰ، ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰ ﺑﯿﻨﻰ و اﮔﺮ ﺑﺪى ﮐﻨﻰ، ﺑﺪى. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ را ﺑه دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻰ آورد ﮐﻪ ﺑﺮاى دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﻫﺎ را آرزو ﮐﻨﻰ.

کتاب تو را دوست می دارم راههایی برای نابود کردن استرس  و همچنین کنترل احساسات پیشنهاد کرده است شما می توانید این کتاب الکترونیکی را از طریق لینک زیر دانلود نمایید

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها