بازاریابی و فروش

کتاب تکنیکهای تبلیغات از پروپاگاندا pdf

کتاب تکنیکهای تبلیغات از پروپاگاندا

کتاب تکنیکهای تبلیغات از پروپاگاندا

ادﻋــﺎ:

ادﻋــﺎ روشی اﺳﺖ ﮐــﻪ ﺑﻄــﻮر ﻣﺘﺪاول در ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت ﻣﺪرن از آن اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ادﻋﺎ، ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ و ﭘﺮاﻧـﺮژی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ یک واقعیت اراﺋـﻪ میﺷـﻮد اما ﻟﺰوﻣـﺎً ﺻـﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴـﺖ. آن‌ها ﻣﻌﻤــﻮﻻً اﺷــﺎره ﺑــﺮ اﯾــﻦ دارﻧــﺪ ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﻋﺒــﺎرت ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ ﻫــﯿﭻ ﺗﻮﺿــﯿﺢ اﺿــﺎﻓﻪ ﻧــﺪارد و ﺑــﺪون ﺳــﻮال ﺑﺎﯾــﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎی ﺗﮑﻨﯿـﮏ ادﻋـﺎ ﮐـﻪ ﺗﺎﺣـﺪی در ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت دوران ﺟﻨـﮓ ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻤﯿـﺎب ﺑـﻮده اﺳـﺖ، در ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت ﻣـﺪرن ﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﯽﺷـﻮد. ﻫـﺮ زﻣـﺎن ﮐـﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎتﭼـﯽ ﺑـﺪون اراﺋـﻪ ﻫـﯿﭻ ﺳـﻨﺪ و ﻣـﺪرﮐﯽ ﺑﯿــﺎن ﻣــﯽﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻣﺤﺼــﻮل آﻧﻬــﺎ ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ در ﺑــﺎزار اﺳــﺖ، از تکنیک ادﻋــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐــﺮده اﺳــﺖ. در ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺷﻨﻮﻧﺪه ﯾـﺎ ﺑﯿﻨﻨـﺪه ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺪون ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﺑـﺮای اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﯾـﺎ اﺳـﺘﺪﻻل در آن راﺑﻄـﻪ، آن ادﻋـﺎ را ﺑﭙـﺬﯾﺮد. ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﺗﮑﻨﯿــﮏ ادﻋـﺎ ﻣﻌﻤــﻮﻻً ﺑﺴــﯿﺎر ﺳـﺎده اﺳــﺖ و اﻟﺒﺘــﻪ ﻧـﻮع ﺑﺴــﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧــﺎﮐﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت هستند زیرا توام با دروغ و فریب‌اند.

ﻗــﺎﻓﻠﻪ:

ﻗﺎﻓﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿـﮏﻫـﺎ ﻫـﻢ در زﻣـﺎن ﺟﻨـﮓ و ﻫـﻢ ﺻـﻠﺢ اﺳـﺖ و ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت ﻣــﺪرن ﺑــﺎزی ﻣــﯽﮐﻨــﺪ. ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﯾﮑــﯽ از ﻫﻔــﺖ ﺗﮑﻨﯿــﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎﺗﯽ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪه در ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت در ﺳــﺎل 1938 ﻧﯿــﺰ ﻣــﯽﺑﺎﺷــﺪ. ﻗﺎﻓﻠــﻪ درﺧﻮاﺳــﺖ از ﻣﺨﺎﻃــﺐ ﺑــﺮای دﻧﺒــﺎل ﮐــﺮدن ﺟﻤﻌﯿــﺖ و ﺷﺮﮐﺖ در آن ﺑﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ آن ﮐـﺎر را ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ، ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ. اﯾـﻦ روش ﺗﺒﻠﯿﻐـﯽ ﻣﺘﻘﺎﻋـﺪ ﮐـﺮدن ﻣﺨﺎﻃــﺐ در اﯾــﻦ ﻣــﻮرد اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﯾــﮏ ﻃــﺮف، ﺑﺮﻧــﺪه اﺳــﺖ زﯾــﺮا اﻓــﺮاد ﺑﯿﺸــﺘﺮی دﻧﺒﺎﻟــﻪ رو آن ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﻣﺨﺎﻃــﺐ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﺎور ﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ﭼــﻮن اﻓــﺮاد زﯾــﺎدی دﻧﺒــﺎل آن ﻫﺴــﺘﻨﺪ، ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ آن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑــﻞ اﺟﺘﻨــﺎب و ﺷﮑﺴــﺖ آن ﻏﯿــﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ. ازآﻧﺠــﺎ ﮐــﻪ اﻓــﺮاد ﻋــﺎدی و ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻫﻤﯿﺸــﻪ دوﺳــﺖ دارﻧــﺪ در ﻃــﺮف ﺑﺮﻧــﺪه ﺑﺎﺷــﻨﺪ، ﻣﺠﺒــﻮر ﺑــﻪ ﺷــﺮﮐﺖ در آن ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺷــﺪ. اﻣــﺎ در ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت ﻣــﺪرن، اﯾــﻦ روش ﭼﺮﺧﺸـﯽ ﺟﺪﯾــﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها