پول و ثروت

کتاب رایگان روانشناسی ثروت pdf

روانشناسی ثروت

دانلود رایگان کتاب روانشناسی ثروت

همـه ی انسـانها، حتی بدون داشـتن اسـتعدادی خـاص و یـا شـانس مـی تواننـد بـه تدریـج ثـروت کسـب کننـد. مـی تواننـد بخشـی از دسـتمزد خـود را ذخیـره کننـد و نهایتـا بازنشسـته شـوند. شـما مـی توانیـد فقـط بـا پـس انـداز کـردن پـول خـود، بـدون آنکـه نیـاز بـه سـرمایه گــذاری و ریسک کردن داشــته باشــید، در کمال رفــاه بازنشسته شـوید. حتـی نیاز بــه خریدن دوره آموزشی مـن یـا تحصیــل در علــم اقتصاد هــم نخواهیــد داشــت.

روانشناسی ثروت

کافـی اسـت کـه هرمـاه 10 درصـد از درآمـد خـود را پـس انـداز کنیـد. البتـه شـاید بگوییـد کــه تـورم در نهایــت باعــث از بیــن رفتن ارزش پول پــس انــداز شــده مــی شــود. ایــن درسـت اسـت. بـه همیـن خاطـر پیشـنهاد مـی کنـم کـه پـول پـس انـداز شـده را صـرف خریـدن اوراق قرضـه ی دولتـی کنیـد. اوراق قرضـه سـود ثابـت و مشـخصی دارنـد. از طرفـی هـم دولـت هیـچ وقـت ورشکسـت نمـی شـود. درنتیجـه شـما هـر سـال مقـدار مشـخصی را بـه عنـوان سـود، بـدون هیـچ ریسـکی دریافـت خواهیـد کـرد.

حال اگــر واقعـا باهــوش باشــید، سـود پرداخت شــده از طـرف دولــت را دوبــاره صــرف خریـدن اوراق قرضه خواهیـد کـرد. در نتیجـه میـزان ثـروت پـس انـداز شـده ی خـود را بـاز هـم بالاتـر خواهیـد بـرد.

از آنجـا کـه مـن میـزان حقـوق فعلـی شـما را نمـی دانـم و نـرخ اوراق قرضـه ممکـن اسـت نسـبت بـه زمانیکـه شـما ایـن را مـی خوانیـد فـرق کـرده باشـد، نمـی توانـم بـه طـور دقیـق ایـن محاسـبه را انجـام دهـم. امــا حــدس مــی زنــم کــه بــا پــس انــداز کــردن 10 درصد در آمـد خـود بــه شکلی کــه گفتـم، در ۱۵ تـا ۲۰ سـال آینـده، شـما آن قـدر ثـروت خواهیـد داشـت کـه نیـازی بـه کار کــردن نداشــته باشــید و فقــط بــه مســافرت برویــد.

فقط کاری را انجـام دهیـد کـه مـی فهمیـد، امـا در آن حرفـه آن قـدر مهـارت پیـدا کنیـد کـه هیـچ کـس نتوانـد بـا شـما رقابت کنـد. و بعـد تنهـا کاری کـه بایـد بکنیـد ایـن اسـت که آن کار را مرتـب تکـرار کنیـد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
3 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
5 سال قبل

روانشناسی ثروت رو هر کسی یاد بگیره و اقعا یک مهارت خوبه زندگی کردن یاد گرفته است

هاشمی
7 سال قبل

سلام وقت بخیر‏‏‏‏، خواهش می‌كنم لینک دانلود را اصلاح نمائید.
سپاس

مدیر سایت (رضایی)
7 سال قبل
پاسخ به  هاشمی

سلام
اصلاح شد.
با سپاس