کتاب رایگان هنر ارائه و سخنرانی – فیلیپ کالینز pdf

دانلود رایگان کتاب هنر ارائه و سخنرانی فیلیپ کالینز

سخنرانی ها حتی در عصر تکنولوژي هم مهم تلقی می شوند. عمل “متقاعد سـاختن دیگـران ” در کـل زندگی حرفه اي یک فرد وجود دارد و بسیاري از افراد نیاز دارند تا بر این مهـارت تسـلط پیـدا کننـد. سخنرانی وسیله اي اسـت کـه در طـول زمـان هـاي مختلـف ثابـت بـاقی مانـده اسـت. مجموعـه اي از سخنرانی هاي مهم یادآور قدرت مداوم و پیوسته ي کلمات مرتب و منظم هستند ولی این سخنرانی هـا لزوماً بهترین راهنما براي موقعیتی که شما با آن روبرو مـی شـوید، نیسـتند.

هنر ارائه و سخنرانی - فیلیپ کالینز

یـک سـخنرانی براسـاس بزرگی موقعیتی که توصیف می کند، در ذهن ها می ماند و اکثر مردم آن را در یک سطح اجرا می کننـد. با این وجود، این طور نیست که ما نمیتوانیم به خوبی بنویسیم و یا صحبت کنیم، یـا بـه ایـن معنـی نیست که در میان ارتباطات موفق، هیچ خصوصیت مشترکی وجود ندارد. این کتاب دلایل اصلی را که براي درك بحث اصلی به آن نیاز دارید، معرفی می کند. درك این مسـئله مهـم تـرین هـدف در تمـام نوشته هاي خوب به شمار می آید. منتخبی از تمام سخنرانی هاي بزرگ و فرصت هایی را که شما به عنوان یـک پرسـش و پاسـخ آشـنا بـا آن روبرو می شوید را پیش روي خود باز کنید. سخنرانی هاي زیادي وجود دارند کـه در هـر شـخص بـه طـور برجسـته اي نمـایش می یابند. این سخنرانی ها چشم اندازي را از بخش کوچکی معرفی می کننـد کـه مـا آن را سـخنرانی عمـومی می نامیم. هـر شخصـی کـه بـراي سخنرانی در جمع انتخاب می شود با مشکل خوب ارائه دادن دست و پنجه نرم می کنـد . دلایـل برجسـته اي براي اینکه چرا فن بیان غیر عادي دیگر مانند قبل متداول نیست، وجود دارد. ولی این به این معنـی نیسـت که بگوییم سخنرانی به صورت واضح و ساده، باز هـم ممکـن نیسـت . داشـتن یـک فرصـت بـراي ایـراد یـک سخنرانی، این شانس را تضمین می کند که شما موضوع خود را براي افرادي که به موضـوع تـان علاق مندنـد، ارائه کنید.

.

هنر ارائه و سخنرانی - فیلیپ کالینز
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
خانه