کتاب رایگان 10 قانون شادمانی – ولفگانگ ریبpdf

10 قانون شادمانی – ولفگانگ ریب

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ، ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮدارﯾﻢ و زﻧﺪﮔﯽ را از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ. در اﺻﻞ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮدرا ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ. از اﯾﻨﺮو ﻣﺎﯾﻠﻢ ﮐﻪ ۱۰ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ دﻫﻢ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی روﯾﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ رخ دﻫﺪ.

ﺷﻤﺎ در ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ روﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ و از روﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ، ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺣﺪس ﻣﯽ زﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ، ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، ﺧﻮدﺗﺎن را دوﺑﺎره ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﺘﺎن وﺟﻮد دارد آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ.

این کتاب قوانینی را معرفی می کند که با استفاده از آنها میتوان خود و دنیای اطراف خود را بهتر بشناسیم و بتوانیم در مسیری که آرزویش را داریم قرار بگیریم و در انتهای این راه به شادمانی برسیم .

  • از قضاوت کردن دیگران نگران نشوید. توجه داشته باشید که بیشتر مردان موفق بیشتر از دیگران شکست خورده اند. تنها تفاوت آن ها ایناست که آن ها شکست را بد و منفـی نمی پندارند، بلکه آن ها را به عنوان درسی آموزنده وآزمون هاي سازنده می پندارند. ما با تصمیم گیري صحیح و تسلیم نشدن به رویاهایمان دست خواهیم یافت.
  • ضروري است که زمانی از وقت خود را براي فکر کردن به رویاها، علایق و اهدافتان اختصاص دهید. با تفکر، هر آنچه را که میخواهید در زندگی خود منعکس خواهید کرد. لازم نیستکه تفکر کردن حتما روزي یک ساعت به طول انجامد، می تواند فقط ده دقیقه باشد. اما شما حتما باید زمانی را براي بازسازيانرژي خود صرف کنید و تمرکز دوباره خود را بدست آورید
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *