هوش و حافظه

کتاب عادت روزانه برای تقویت هوش pdf

کتاب عادت روزانه برای تقویت هوش

ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــﯽرﺳــﺪ زﻧــﺪﮔﯽ در ﺳــﻦ و ﺳــﺎل ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺑــﺪون آﻧﮑــﻪ ﻧﻘــﺶ زﯾــﺎدی در آن داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﺑﺮاﯾﻤــﺎن اﺗﻔﺎق ﻣـﯽاﻓﺘـﺪ.اﻣﺎ ﮐـﻢ ﮐـﻢ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ زﻧـﺪﮔﯽ از واﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد و از اﯾـﻦ ﻧﻘﻄـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ، ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

کتاب عادت روزانه برای تقویت هوش

ﭘﯿــﺎم ادﯾــﺐ: اﯾــﻦ دو ﺑــﺎ راﺑﻄــﻪی ﺗﻨﮕــﺎﺗﻨﮕﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ دارﻧــﺪ، ﻋﺎﻣــﻞ ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﮐﻨﻨــﺪهی ﺑﺴــﯿﺎری از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.

ﻣــﺎ اﻏﻠــﺐ ﻣــﯽﺑﯿﻨــﯿﻢ اﻓــﺮاد ﻣﻮﻓــﻖ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺷــﺎﻧﺲ ﺧﻮدﺷــﺎن را رﻗــﻢ ﻣــﯽزﻧﻨــﺪ. آﻧﻬــﺎ در واﻗــﻊ وﻗﺘــﯽ ﮐــﺎر ﺑــﻪ رﯾﺴــﮏﭘــﺬﯾﺮی و ﺧﻠــﻖ و ﺑﻬــﺮهﺑــﺮداری از ﻓﺮﺻــﺖﻫــﺎ ﺑــﻪ ﻣﯿــﺎن ﻣــﯽآﯾــﺪ ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎت ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪاﻧﻪﺗــﺮی ﻣــﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣـﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺷـﻤﺎ در زﻧـﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼـﯽ و ﺷـﻐﻠﯽ، در درﺟـﻪی اول ﺗـﺎﺑﻊ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻤﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺷﻌﺎرﻫـﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎﺗﯽ ﺑـﯽ اﺳﺎﺳـﯽ ﮐـﻪ در ﻣـﻮرد ﻗـﺮصﻫـﺎی ﮐـﺎﻫﺶ وزن، وﯾﺘـﺎﻣﯿﻦ ﯾـﺎ مکمل‌های ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎدوﯾﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗـﺮار اﺳـﺖ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮی ﺳـﺤﺮآﻣﯿﺰ ﻻﻏﺮﺗـﺮ، ﺑـﺎﻫﻮشﺗـﺮ ﯾـﺎ ﻗﺪﺑﻠﻨـﺪﺗـﺮ ﮐﻨﻨــﺪ دروغ ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﻫــﯿﭻ ﯾــﮏ از آن‌ها ﻗــﺎدر ﺑــﻪ ﭼﻨــﯿﻦ ﮐﺎرﻫــﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣــﺎً ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﭘــﻮلﺳــﺎزی از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮردﻣﺎن داده ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ؛ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﮐـﻪ دوﺳـﺖ دارد ﯾـﮏ ﺷـﺒﻪ و ﺑـﺪون زﺣﻤـﺖ راه ﺻـﺪ ﺳـﺎﻟﻪ را ﺑﺮود. اﻣﺎ ﻣﻐﺰ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺑـﺪن ﻫﻤـﻪی ﻣﺎﺳـﺖ. از آن اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿـﺪ. ﮐـﺎﻓﯽ اﺳـﺖ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ی ﻧﯿـﺎز ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای از ﻣــﻮاد ﻏــﺬاﯾﯽ ﺳــﺎﻟﻢ و ﺗــﺎزه ﻣﺼــﺮف ﮐﻨﯿــﺪ، در ﺧــﻮردن زﯾــﺎده روی ﻧﮑﻨﯿــﺪ، ﯾــﮏ ﯾــﺎ دو ﺑــﺎر در ﻫﻔﺘــﻪ از ﺧﺎﻧــﻪ ﺑﯿــﺮون ﺑﺮوﯾــﺪ و ورزش ﮐﻨﯿــﺪ، ﺗــﺎ ﺳــﻼﻣﺖ ﺑﻤﺎﻧﯿــﺪ. اﮔــﺮ ﺗﻨﺪرﺳــﺘﯽ ﺧــﻮد را ﺣﻔــﻆ ﮐﻨﯿــﺪ، ذﻫﻨﺘــﺎن ﻧﯿــﺰ در وضعیت خوبی قرار می‌گیرد و انعطاف‌پذیری خود را در گذر زمان حفظ خواهد کرد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Tatiyana
3 سال قبل

سلام پانته آشاپ عزیز وظیفه خودم دونستم بابت تمامی کتاب های صوتی مفیدی که تهیه و بدون چشم داشتی در اختیار علاقمندان قراردادید تشکر کنم ممنونم بابت تک تک لحظه های خوشی که برامون ساختین و استفاده مفیدی ک از این کتابهای صوتی بردیم ممنونم ک هستین