عشق و دوست داشتن

کتاب عاشق شدن و دل دادن در ازدواج pdf

کتاب عاشق شدن و دل دادن در ازدواج pdf

ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن و دل دادن راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﻮاﻧ‌ﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ‌اﻧﺪازد ﮐﻪ ازدواجﮐﻨﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮاي دو ﺗﺎ ﺷﺪن ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن و دل دادن راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﻮاﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد ﮐﻪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻟﺪادﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ، ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎﻓﯽ نیست.

روﻧﺪ دل ﺳﭙﺮدن و ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺪرﺳﻪ‌اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وارد آن ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد در ﻧﻬﺎﯾﺖ از آن ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﯾﺪ. زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از راه ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﯽ بدست می‌آیند.

کتاب عاشق شدن و دل دادن در ازدواج

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺎم اﺳﺎﺳﯽ در ازدواج ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ازدواج ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺑﺎﯾﺪ داراي ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮد را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ازدواج ﺑﺪاﻧﯿﻢ.

ازدواج ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ «ازدواج ﭼﯿﺴﺖ» ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻨﺪه‌دار ﺑﯿﺎﯾﺪ. اﻣﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺟﻮاب دﻗﯿﻖ این سوال ﺑﺴﯿﺎري از ازدواج‌ﻫﺎ دﭼﺎر آﻓﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

ازدواج ﭘﯿﻮﻧﺪي اﺳﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻖ، ﺳﻠﯿﻘﻪ‌ﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﺧُﻠﻘﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺳﺎزﮔﺎري، آراﻣﺶ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺪﯾﻪ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺎده ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺮ دوش ﻫﺮ دو ﻃﺮف زوﺟﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﻢ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﻬﺎرت در این راه ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ آن ﮐﺴﺐ ﺷﻮد.

برای دانلود این کتاب الکترونیک بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها