همسران

کتاب مهمترین دلیل خیانت زناشویی pdf

کتاب مهمترین دلیل خیانت زناشویی

کتاب مهمترین دلیل خیانت زناشویی

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ، ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎﻻ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی آزرد ﻧﺸﻮد. ﺧﯿﺎﻧﺖ، ﺑﻪزﻋﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ دردﻧﺎك ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی اﺣﺘﻤﺎل ﺧﯿﺎﻧﺖ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و روﯾﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و گاهی از ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﭘﯽ ﺑﺮد. ﻣﻬﻢ ﺷﯿﻮه روﯾﺎروﯾﯽ و ﺣﻞ ﺑﺤﺮان اﺳﺖ. ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ نگرانتان ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﯿﺎﻧﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺑﺮوز آن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده را ﮔﺮم و ﭘﺮﻋﺸﻖ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺎ دﮐﺘﺮ روﺷﻨﮏ اﻣﺎﻣﺰاد رواﻧﺸﻨﺎس در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ. ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺷﻮﯾﺪ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ مطلب را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ذاﺗﺎ ﺧﺎﺋﻦ اﺳﺖ؟

دو ﻋﺎﻣﻞ در ﺑﺤﺚ ﺧﯿﺎﻧﺖ زوﺟﯿﻦ وﺟﻮد دارد؛ در اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ زﯾﺎدی ﻫﻢ ﻧﺪارد و در ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد، ﻓﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، اﺧﻼﻗﯽ، ﺟﻨﺴﯽ و… ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در واﻗﻊ این ﻋﺎﻣﻞ از ﻗﺒﻞ در وﺟﻮد ﻓﺮد ﻫﺴﺖ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ او ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ او ﭼﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ، او ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻟﻔﻆ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮدی ذاﺗﺎ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر اﺳﺖ، اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارد، اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ذات ﺑﺪ و ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎری ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مریم واحدی
5 سال قبل

yes