کتاب کار آفرینی – محمود احمدپور داریانی و محمود عزیزی pdf

کتاب کار آفرینی – محمود احمدپور داریانی و محمود عزیزی pdf

کتاب کار آفرینی، خلاصه ای از فصل هفتم، خلاقیت:

ﺧﻼﻗﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮرﻧﺲ ﭘﺲ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ و آزﻣﻮن درﺑﺎره ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﺮﯾﺢ و ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﺧﻼﻗﯿﺖ داد. آزوﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻐﺸﻮشﺗﺮﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻣﺮوز اﺳﺖ. اﻣﺎ اﺑﻬﺎم در ﻣﻔﻬﻮم، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ، زﯾﺮا ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺣﺲ ﮐﺮد. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎره ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﯿﺎن نمود:

کتاب کار آفرینی - محمود احمدپور

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ رﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺎدتﻫﺎی ذﻫﻨﯽ خود

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺣﯿﺎت ذﻫﻨﯽ

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﻧﻮاﻗﺺ، ﺷﮑﺎفﻫﺎی داﻧﺶ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻔﻘﻮده، ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﺷﻮاریﻫﺎ، ﺟﺴﺘﺠﻮی راهﺣﻞﻫﺎ، ﺣﺪس زدنﻫﺎ، ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺮدن ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻧﻮاﻗﺺ، آزﻣﻮدن و دوﺑﺎره آزﻣﻮدن.

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز و ارﺿﺎی آن نیاز

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزار اﺳﺖ

کتاب کار آفرینی، خلاصه ای از فصل هشتم، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮی و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﻮب:

از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﻣﺪه، ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از او دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﺑﻨﯿﺎن اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی روز ﺑﻪ روز ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه، ﺻﺎدقﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﺖ. ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اعتماد کند.

کتاب کار آفرینی از دوازده فصل تشکیل شده است که در آن ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﮐﺸﺎورزي و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ و اداره ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ.

شما می توانید کتاب الکترونیکی کار آفرینی را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *