گاو من صورتیه گاو شما چه رنگیه – سمیرا سعدی pdf

گاو من صورتیه گاو شما چه رنگیه – سمیرا سعدی

اﻣﺮوزه ﻣﺮدم ﺗﻨﻮع را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آن اﺣﺘﺮام ﻣﯽ‌ﮔﺬارﻧﺪ. ﺗﮑﺮر آن‌ها را ﺧﺴﺘﻪ و دل‌زده ﮐﺮده و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ و ﮐﺴﻞ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ‌آورد. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ از ﮔﺎوﻫﺎی ﻗﻬﻮه‌ای و ﺳﯿﺎه ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺎوﻫﺎی رﻧﮕﯽ زﯾﺒﺎ ﻣﯽ‌ﮔﺮدﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﺎو ﺷﻤﺎ ﭼﻪ رﻧﮕﯽ اﺳﺖ؟

گاو من صورتیه گاو شما چه رنگیه - بازاریابی
گاو من صورتیه گاو شما چه رنگیه

ﻣﺪل آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺑﺰاری ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺘﺮاﺗﮋی‌ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺪل از p ها تشکیل شده ﺳﺖ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ‌ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن در ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. آﻣﯿﺨﺘﻪ‌ی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آن دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در کنترل مدیریت اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭼﻮن ﻣﺤﺼﻮل، ﻗﯿﻤﺖ، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ، رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی، ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺎره‌ای ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﯿﺎز ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ p های ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد. ﮔﺎو رﻧﮕﯽ ﯾﮑﯽ از p های ﭼﺸﻢ‌ﮔﯿﺮ و ﺑﺎ ارزش ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ.

نام ﮔﺎوﻫﺎی رنگی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮان از روش‌ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؛ در ﮔﺬﺷﺘﻪ روش ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻮد، اﻣﺎ اﻣﺮوز اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ‌دﻫﺪ.

اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺧﺎص و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﻃﺮزی ﺧﺎص ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آوریم.

برای دانلود فایل pdf گاو من صورتیه گاو شما چه رنگیه از سمیرا سعدی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

گاو من صورتیه گاو شما چه رنگیه - بازاریابی
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
عضویت | ورود
شماره موبایل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد
خانه