کتاب صوتی چگونه سوپر استار بازاریابی شبکه ای شوید – مری کریستنسن + pdf

چگونه سوپر استار بازاریابی شبکه ای بشوید ای بشویم  اثری از مری کریستنسن، کریستنسن ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﻲ ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای، ﮐﺘﺎﺏ ﺣﺎﺿﺮ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ تجربه ی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﺬﺏ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 1000ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﺮﻭﺵ مستقیم . ﺍﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻃﺮﺍﺡ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻫﺎی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺳﺖ . ﺍﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﮑﻪ ای ﺑﻪ  ﺩﺳﺖ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﻣﺮﺑﻲ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ را راه ﺍﻧﺪﺍخته،  ﮐﻪ ﻳﮏ نشریه ی ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻫﻤﺎﻳﺸﻬﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺳﺨﻨﺮﺍنی می پردازد.

چگونه سوپر استار بازاریابی شبکه ای بشوید

 

چگونه سوپر استار بازاریابی شبکه ای بشوید

مری ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ می تواند ﭼﻘﺪﺭ ساده ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻴﻠﻴﻬﺎ ﺭﺍ میﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ،  ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻮﻓﻖ شدهﺍﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻲ ﺷﺮﻭﻉ کرده اند که شما ﻫﺴﺘﻴﺪ : ﻳﮏ ﺭﻭﻳﺎﻱ بزرگ . ﻣﺮﻱ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻳﺎیش ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ می ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ. ﺍﻭ ﭘﻠﮑﺎﻥ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ است. ﺍﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺠﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻴﺪ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺴﺎﺯﻳﺪ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﮏ راهبر ﻋﺎلی ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺍﻭ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺭﺷﺪ ﮐﺎﺭﻱ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ است . ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮﺍﻱ موفقیت ﺣﺮفه ی  ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪی ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ.

ﺍﻳﻦ ﺍﺛﹺﺮ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ، ﭼﻴﺰﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﮏ ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ است . ﺍﻳﻦ، ﻳﮏ ﮐﺘﺎﺏ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ . ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ، ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ که ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁﻥ ﻓﺼﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺷﻤﺎ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﮐﻤﮑﺘﺎﻥ می ﮐﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎی ﻭﺍقعی، ﺩﻧﻴﺎی ﻭﺍقعی ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﻣﺮی، ﺳﻴﺎﺭﻩ واقعیات ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ببندید. ﺍﻳﻨﻬﺎ ﮔﺎﻣﻬﺎی ﺍولیه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻳﺎﺭی میﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ خود ایجادﮐﻨﻴﺪ.

 

چگونه سوپر استار بازاریابی شبکه ای بشوید

ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﻴﭽﮑﺴﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺛﺮﻭﺕ، رزرو نکردهﺍﻧﺪ. ﻫﺮﮐﺴﻲ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﺪ، می ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ باشد . ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮنی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﮐﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﺎلی ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﻳﮑﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻫﻤﻪ میﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺭﻭﻳﺎﭘﺮﺩﺍﺯﻱ کنند. ﻭ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎ، ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ فعلیشان میﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﻳﺎهای خود ﺑﺮسند. ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ، ﺭﺍﻫﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ؛ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺭﻩ واقعیات ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺁﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻲ ﺭﻭﺩ.

کتاب چگونه سوپر استار بازاریابی شبکه ای بشوید، بايد در ميان کتابهاي آموزشي هر فروشنده ای باشد. اين کتاب مملو است از استراتژی های مطمئن و امتحان شده که يک پايه ی قوی و استوار برای موفقيت خواهد ساخت.

ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﮑﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ میﺗﻮﺍﻧﻴﺪ به ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺁﻧﭽﻪ می ﺁﻣﻮﺯﻳﺪ، ﺩﺭﺁﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﺪ؛ ﺁﻥ ﻫﻢ از همان ابتدا.

چگونه سوپر استار بازاریابی شبکه ای بشوید

 

چگونه سوپر استار بازاریابی شبکه ای بشوید

ايده هاي فراواني در سراسر کتاب مي خوانيد که ابزار شما براي رسيدن به بالاترين رتبه ی طرح دستمزد شرکت شماست.
اين کتاب، مقدمه اي است عالي و مروري کامل بر صنعت فروش مستقيم و همچنين روش واضح و روشني براي موفقيت در فروش مستقيم دارد. مري کريسْتِْنسِن يک راهنماي کامل نوشته است که به درد هر نوع فروش مستقيم سالم و هر محصولي مي‌خورد. او گامهای موفقيت را از مرحله فکر به عمل به رشته تحرير درآورده است.
اين کتاب به صورت گام به گام و با روشي ساده، افراد تازه وارد و قدیمی را به سوی ابَر ستاره بودن راهنمايي مي کند. قسمت عملی پايان هر فصل، گام عملي عالی ای است که ذهن شما را برانگيخته و به عمل وا می دارد.

اين کتاب از رسته‌ی روشهای عملی کار در فروش مستقيم است که سابقه ي نويسنده ی آن، اعتبار خاصي به مطالب و ايده هاي عالي کتاب می بخشد. مطالب کتاب، ساده و در عين حال مؤثر و عملی است؛ چيزي که ما در حرفه ی خود شديداً به آن نيازمنديم. در هنگام مطالعه ی کتاب، حتمًا تمرينهای عملی آنرا انجام داده  تا تأثير کتاب بر ذهن و کار شما بيشتر شود.

مشخصات کتاب صوتی
کتاب چگونه سوپراستار بازاریابی شبکه‌ای شوید
نویسنده مری کریستنسن
گوینده بهشید رصافچی
مدت زمان 220 دقیقه

نمونه کتاب صوتی

این کتاب جزء کتاب های ویژه است. برای دسترسی به این کتاب باید عضویت مورد نظر را تهیه کنید.

جهت خرید روی لینک زیر کلیک کنید.

خرید عضویت یک ساله همه کتاب ها

خرید عضویت 6 ماهه همه کتاب ها

خرید عضویت 3 ماهه همه کتاب ها

خرید عضویت یک ماهه همه کتاب ها

عضویت 3 ماهه کتاب صوتی چگونه فوق ستاره فروش شوید – برایان تریسی

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

کتاب خیلی خوب و جذابی بود و موفق باشید

1 سال قبل

واقعا موفقیت تو زمینه بازار و بازاریابی با میلیاردر شدن برابری میکنه

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
خانه