کسب و کار

161 نکته موفقیت در کسب و کار اینترنتی pdf

161 نکته موفقیت در کسب و کار اینترنتی

گروه ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﺎ 2 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻔﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره و ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﻋﻀﻮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.

161 نکته موفقیت در کسب و کار اینترنتی

ﮔﺮوه ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪه و در آﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎ ﺗﺤﻮل ﺷﮕﺮﻓﯽ در ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﮔﺮوه ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺰﯾﺰ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺸﻮر را ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪ…

اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮑﺎت ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ زودی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺴﺎزد” اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ” ﮐﻨﺪ. ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮﻓﯿﮏ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﺟﺬاب ﻧﯿﺴﺖ. در ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ رﻧﮕﻬﺎ”، ﻧﺤﻮه ﭼﯿﺪﻣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ”، ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺘﻨﻬﺎ”، اﻧﺪازه ﮔﺮاﻓﯿﮏ” و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﺟﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ را ﺣﺮﻓﻪ ای ﺟﻠﻮه دﻫﺪ.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها