شغلی

کتاب رایگان تکنیک های قدرتمند فروش

تکنیک های قدرتمند فروش

کتاب تکنیک های قدرتمند فروش

دنیــای امــروز دنیــای، دنیــای تحــولات ســریع و گســترده در تمــام ابعــاد اســت.

حــال وهــوای امــروز تجــارت نشــان از جهانــی شــدن آن دارد فراینــدی کــه منجــر بــه حضــور و رقابــت تنگاتنــگ ظرفیتهــای مختلــف تجــاری شــده اســت.

تکنیک های قدرتمند فروش

آنچــه بــه یقیــن میتــوان گفــت ایــن اســت کــه چنانچــه کشــوری بــه هــر علــت نتوانــد بــه ایــن مــوج شــتابان فراگیــر بپیونــدد

در آیندهــای نــه چنــدان دور، در صحنــه ی رقابت هــای بیــن المللــی بــه حاشــیه رانــده می شــود و بســیاری از فرصت هــای کســب و کار را بــه ســود دیگــران از دســت می دهــد.

در ایــن شــرایط همپــای تجــارت عرصــه ی فروشــندگی نیــز بــه عنــوان زیــر مجموعــه ی چــه بــه صــورت کلــی در نظــر گرفتــه شــود یــا جزئــی- دســتخوش تغییــر اســت.

 تکنیک های قدرتمند فروش

–در تجــارت هــر فروشــنده ای بایــد تصمیــم بگیــرد کــه در ارتبــاط بــا ایــن تغییــر کجــا قــرار بگیــرد.

از گذشــته تــا حــال فروشــندگان قلابــی در کمیــن هســتند تــا بــا فریــب و کلاهبــرداری مشــتریان را وادار بــه خریــد محصــول یــا خدمــات کننــد

و چنیــن بــه نظــر می رســید کــه وظیفــه ی یــک فروشــنده ایــن اســت کــه آنقــدر باهــوش و زیــرک و ســمج باشــد کــه مــردم را وادار بــه آنچــه نمی خواهنــد کننــد.

بــازار پــر رقابــت امــروزی کمپانی هــا را بــر آن داشــته اســت کــه بــا موضــوع فــروش بطــور جــدی برخــورد کننــد

و فقــط از فروشــندگان حرفــه ای و خبــره بــرای فــروش کالاهــای خــود اســتفاده نمایند.

مشــتریان امــروزی دیگــر فروشــندگان پر حــرف و افــاده ای را کــه فقــط بــه فکــر منافــع مــادی و زودرس خــود هســتند را تحمــل نمی کننــد.

فروشــنده ی امــروزی بایــد در تمــاس نزدیــک بــا مشــتری بــوده و نقــش راهنمــا و مشــاور او را داشــته باشــد.

فــروش یکــی از عوامــل زیرمجموعــه ی بازاریابــی اســت.

تکنیک های قدرتمند فروش

بــه عبارتــی فــروش انتهائی تریــن عملیــات بازاریابــی در یــک معاملــه اســت

ولــی در عیــن حــال شــروع یــک رابطــه ی بلندمــدت بــا مشــتریان اســت.

در شــکل گیری ایــن رابطــه ی بلندمــدت، بــه نحوی کــه منجــر بــه پیونــد دائمــی بــا مشــتریان بشــود مهندســی تمامــی عملیــات (اعــم از موفــق و ناموفــق) ضــروری اســت.

فروشــندگی، حرفــه ای اســت پیچیــده و قابــل تامــل.

موفقیــت در ایــن حرفــه در گــروی برخــورداری از مهــارت فنــی و تخصصــی و مهــارت برقــراری ارتبــاط و تعامــل بــا دیگــران میباشــد

. برخلاف تفکـرات رایـج، فروشـندگی، مجبـور سـاختن مشـتری بـه خریـد نیسـت.

تکنیک های قدرتمند فروش

بخشی از کتاب تکنیک های قدرتمند فروش

فروشـنده حلقـه ارتباطی زنجیـره سـازمان بـا مشـتری اسـت.

فروشـنده کسـی اسـت کـه نیـاز مشـتری را درک نمـوده، بـه منظـور انتخـاب صحیـح، مشـتری را صادقانـه راهنمایـی نمایـد

و سـرانجام قـادر باشـد توافـق و اعتمـاد مشـتری را بـرای خریـد، جلـب نمایـد.

در ایــن جــا بــه یکــی از اصولیتریــن و موفقتریــن روش بازاریابــان بــزرگ میپردازیــم

کــه میتوانــد فانـوس روشـنی بـر دسـت بازاریابـان اینترنتـی باشـد و از آن بـه خوبـی بهـره ببرنـد.

از اینجا شروع میکنیم: وقتـي نتـوان بـه مـردم اعتمـاد كـرد، بازارهـا بـد كار مي‌كننـد.

بـراي معاملـات خيلـي سـاده، كـه خريـدارجنــس شــناختپذيري را نقــدا ميخــرد، نيــازي بــه اعتمــاد نيســت؛

امــا بيشــتر معامـلـات بــه ايــن سرراسـتي نيسـتند. اقتصـاد گسـترده، مبتنـي بـر توانايـي ايجـاد تعهـدات موثـق اسـت.

وقتـي در مـورد كالايـي نااطمينانـي وجـود داشـته باشـد (كـه تقريبـا در مـورد هـر چيـزي كـه ميخريـد اينگونـه اسـت)

شـما بـه عنـوان يـك خريـدار بـه فروشـنده وابسـته هسـتيد. وقتـي غـذا ميخريـد مطمئـن هسـتيد كـه شـما را مريـض نمي‌كنـد

وقتـي دارو ميخريـد، اميداوريـد كـه عـوارض جانبـي نداشـته باشـد.

فرضتـان ايـن اسـت كـه ماشـيني كـه ميخريـد بـه طـور قابـل اطمينـان كار مي‌كنـد و انتظـار داريـد كـه تعميـركار آن را درسـت تعميـر كنـد.

شـما اميدواريـد كـه كارمندانتـان تنبـل نباشـند.

در مشـاوره بـا يـك پزشـك يـا حسـابدار بـه صالحيـت آنهـا اعتمـاد مي‌كنيـد.

هرجـا كـه خريـدار نتوانـد از پيـش كيفيـت را بررسـي كنـد، فروشـنده بايـد بـه گونـهاي قـادر باشـد تـا بـه خريـدار اطمينـان دهـد.

در سـوي ديگـر، شـما بـه عنـوان يـك فروشـنده، هـرگاه بـه خريـدار نسـيه ميدهيــد بــه وي اعتمــاد كردهايــد.

اگــر بــه مصرف‌كننــدگان اجــازه ميدهيــد كــه كاالهــاي شــما را بـدون پرداخـت بردارنـد؛

يعنـي مطمئـن هسـتيد كـه آنهـا صـورت حسابهايشـان را پرداخـت خواهنـد كـرد.

بـه قـول مـارك توايـن »صداقـت بهتريـن روش اسـت؛

البتـه وقتـي كـه در آن پـول باشـد.

« وي بـا بيـان ايـن كنايـه، يكـي از عناصـر كليـدي بـازار خـوب طراحـي شـده را شناسـايي كـرده بـود.

بعضـي مـردم ً ذاتـا صـادق و درسـتكار هسـتند و برخـي اينگونـه نيسـتند.

بـازار خـوب طراحـي شـده طيفـي از سـاز و كارهــاي رســمي و غيررســمي را دارد كــه اطمينــان ميدهنــد كــه واقعــا پــول در درســتكاري اســت.

اطمينـان بـازار نتيجـه قواعـد و سـنتهايي اسـت كـه حتـي مـردم فريبـكار را نيـز تشـويق مي‌كنـد كـه بـه قولشـان وفـا كننـد.

منبع:

http://book.karnil.com

کتاب تکنیک های قدرتمند فروش را از لینک زیردانلود نمایید.

 

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها