مطالب توسط

تقلید زندگی – هوشنگ مستوفی pdf

تقلید زندگی – هوشنگ مستوفی تقلید زندگی نوشته هوشنگ مستوفی، این که بعضی ها به جای این که زندگی کنند ادای زندگی را در می آورند، یکی از مسائل لا ینحل زندگی مردم در این قرن است. به این معنی که در زمان ما آن چیزهایی که مایه خوشی و سعادت و راحتی درزندگی اصیل […]

ناهنجاری های رفتاری کودکان pdf

ناهنجاری های رفتاری کودکان ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺣﺪود رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺤﻚ ﻣﻲ زﻧﺪ ! ﻛﻮدﻛﺎن در ﻫﺮ ﺳﻨﻲ ﺣﺪودي ﻛﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﺷﺎن وﺟﻮد دارد را ﻣﺤﻚ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ. ﺑﺎ ﻣﺤﻚ زدن اﻳﻦ ﺣﺪود آن ها ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺪودي ﻛﻪ ﺷـﻤﺎ ﺑـﺮاي ﺑﺎ ﻣﺤﻚ زدن اﻳﻦ ﺣﺪود رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ […]

خلاصه کتاب موفقیت نامحدود در 20 روز از آنتونی رابینز pdf

موفقیت نامحدود در 20 روز از آنتونی رابینز به اطﺮاﻓﺘﺎن ﺧﻮب ﺗﻮجه ﻛﻨﯿﺪ! ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم که از ﻛﺎرھﺎي روزانه ﻓﺎرغ ﻣﻲﺷﻮﯾﻢ از آنچه که اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ راﺿﻲ و ﺧﺸﻨﻮدﯾﻢ؟! ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ ﺑﺎ راﺣﺘﻲ و ﺧﯿﺎل آﺳﻮده ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﻣﻲﮔﺬارﯾﻢ؟ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ روزي را ﺑﺪون اﺿﻄﺮاب […]

هنر استدلال – دیوید کلی pdf

هنر استدلال – دیوید کلی هنر استدلال همراه با منطق نمادین کتابی است که به معرفی آن می‌پردازیم. این کتاب را دیوید کلی به رشته تحریر درآورده و امیر غلامی آن را به فارسی ترجمه کرده است. محتوای کتاب چیست؟ در ابتدای کتاب می‌خوانیم، هنر استدلال کتابی درمورد مهارت‌های اندیشیدن است. این کتاب برای دوره‌های […]

چرا طلاق – سید عامر هاشمی pdf

چرا طلاق – سید عامر هاشمی ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ اﻳﺮاﻧﻴﻬﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮﻧﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻤﻞٍ دﻣﺎغ را ﺑﻴﺎد ﺑﻴﺎورﻧـﺪ، ﺧﻮاﻫﻨـﺪ دﻳـﺪ ﻛـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺮم از ﺧﻮدِ درﺧﺖ اﺳﺖ …و اﮔﺮ ﻧﻴﻢ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﺎﻓﻜﻨﻨﺪ، ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ها در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن، ﻳﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺪ، […]

پول سازی و کسب درآمد در قرن 21 pdf

پول سازی و کسب درآمد در قرن 21 اگر حتی روزی یک ساعت وقت دارید، آن را به پول تبدیل کنید. زندگی تجربه ای است که فقط یک بار اتفاق می افتد. برخیزید و با تلاش و عزم راسخ، زندگی تازه ای را شروع کنید. گذشته و آینده را فراموش کرده و به همین امروز […]

عملکرد مغز در زنان و مردان – سهراب نیازی pdf

عملکرد مغز در زنان و مردان – سهراب نیازی مغز عضوی است که در بدن تمام جانوران نقش مرکز سیستم عصبی را دارد. فرمان تمام حرکات ارادی بدن از مغز صادر می شود و تمام احساس ها در مغز پردازش می شود. مغز انسان شبکه گسترده و پیچیده ای از مدار های عصبی است که […]

افزایش اعتماد به نفس pdf

افزایش اعتماد به نفس در آﻏﺎز زﻧﺪﮔﻲ، ﻛﻮدك اﻣﻨﻴﺖ و آراﻣﺶ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎﻧﻮاده، واﻟﺪﻳﻦ و ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن ﺧـﻮد درﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و از اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﺿﻄﺮاﺑﺶ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ در ﮔﺬر زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺪرﺳﻪ، ﻫﻤﺴـﺎﻻن و ﻣﺤـﻴﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻛـﻪ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ او از ﺧﻮد و ﻧﮕﺮﺷﻲ […]

خداحافظی با افسردگی – معصومه تیموری pdf

خداحافظی با افسردگی – معصومه تیموری “ســرطان خامــوش” یــا بــه نوعــی همان “افســردگی یــا ســرماخوردگی روانی” یکــی از شــایع تریــن بیمــاری هــای روان پزشــکی اســت. خانــواده و دوســتان بــه افســردگی خــود بیمــار واکنــش هــای متفاوتــی نشــان مــی دهنــد، مســلم اســت کــه همــه دلســوزانه مــی خواهنــد بــه بهبــودی فــرد افســرده کمــک کننــد ولــی متاســفانه در بســیاری […]

روش های کنترل اضطراب pdf

روش های کنترل اضطراب ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ است. اﺿﻄـﺮاب، ﻣﺸﮑﻞ راﯾﺞ ﺑﺸـﺮ اﻣﺮوزی و ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ. اﺿﻄـﺮاب ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ وﺣﺘـﯽ وﺟﻮد آن ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻻزم اﺳﺖ. اﻧﺴـﺎن ﺑﺪون اﺿﻄـﺮاب، اﻧـﺴﺎن ﺑﯽ ﺧﯿـﺎل و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد. […]

چگونه خواسته هایمان را جذب کنیم – رضا فریدون نژاد pdf

چگونه خواسته هایمان را جذب کنیم – رضا فریدون نژاد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اي ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ آﻧﭽﻪ را ﺑﺪان ﻧﯿﺎز داري، ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧﺪاري ﺳﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮ؟ ﯾﺎ ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ، ﮐﺴﯽ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻓﮑﺮش ﺑﻮده اي؟ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل […]

اندیشه های یک روانشناس معلول- محمد نظری گندشمین pdf

اندیشه های یک روانشناس معلول- محمد نظری گندشمین من محکوم و متوقف به هیچ اندیشه ای نیستم. من نه تنها در اندیشیدن آزادم، بلکه در اندیشه های خود نیز آزادم و من فراتر از اندیشه های خودم و دیگران، موجود هستم و اهمیت دارم. من نهایت اندیشه ام، نه اینکه اندیشه ها نهایت من هستند. […]