کتاب صوتی هنر نه گفتن، بدون احساس گناه - دیمون زاهاریاس
کتاب صوتی راز شاد زیستن
کتاب صوتی جادوی جهت دار کردن زندگی
کتاب عملی کردن دانسته ها
کتاب صوتی نترس دختر غوغا به پا کن
کتاب صوتی هنر بر حق بودن
کتاب یافتن معنا در نیمه دوم عمر
کتاب پدر یک دقیقه ای
کتاب رازهای فنگ شویی
کتاب شیوه های روابط موثر - جان ماکسول
کتاب 40فکر سمی