کتابهای صوتی برتر:

کتاب صوتی چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
کتاب صوتی حکایت دولت و فرزانگی
قوانین شکست ناپذیر پول